Strategaeth Torfaen


Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen a’r asiantaethau sy’n bartneriaid wedi cyhoeddi Strategaeth Gwrth-fwlïo trosfwaol ac mae is-grwp amlasiantaeth o’r Bwrdd Diogelu Plant Lleol yn cefnogi gweithrediad y Strategaeth hon.

Cliciwch yma I weld y Strategaeth gwrth-fwlio - Cymraeg neu Strategaeth gwrth-fwlio- Saesneg

Mae Strategaeth Gwrth-fwlïo Torfaen yn argymell bod yr holl leoliadau plant (e.e. ysgolion, clybiau ieuenctid, mudiadau gwirfoddol) yn dilyn y gyfres eang o argymhellion isod:

  1. Datblygu, gweithredu, monitro, diwygio a hysbysebu polisi gwrth-fwlïo yn unol â chanllawiau Llywodraeth Cynulliad Cymru
  2. Gweithio ar weithgareddau atal ac ymyrraeth trwy gydol y flwyddyn a threfnu digwyddiadau ar gyfer Wythnos Gwrth-fwlïo (ar ddiwedd mis Tachwedd fel arfer)
  3. Mabwysiadu cydrannau o ddiffiniad o fwlïo Torfaen a’r protocol cofnodi fel sail ar gyfer arfer da
  4. Rhannu gwybodaeth am achosion gyda’r Bartneriaeth Plant a Phobl Ifanc, fel y gellir gwerthuso a gwella’r gwaith gwrth-fwlïo a wneir ar draws Torfaen
  5. Rhannu gwybodaeth am achosion o fwlïo a gadarnhawyd gyda’r Bartneriaeth Diogelwch Cymunedol, pan fod hynny’n briodol
  6. Enwebu arweinydd gwrth-fwlïo i helpu lleoliadau i weithredu’r argymhellion uchod ac, os yn bosib, ymddwyn fel pwynt cyswllt cyntaf i’r cydlynydd gwrth-fwlïo, plant, pobl ifanc, teuluoedd a gweithwyr proffesiynol eraill
  7. Defnyddio’r hyfforddiant a ddarperir, i sicrhau fod yr holl leoliadau plant yn medru gweithredu’r argymhellion uchod a datblygu strategaethau gwrth-fwlïo effeithiol, yn seiliedig ar dystiolaeth
  8. Cynnal archwiliadau mewnol o ganfyddiadau staff, plant, pobl ifanc a rhieni/cynhalwyr o fwlïo.