Hygyrchedd Small size text icon Normal size text icon Large size text icon   |  English

Mae fy mhlentyn yn bwlio eraill?


Gall fod yn anodd iawn cyfaddef fod eich plentyn yn bwlïo plentyn arall. Os credwch fod eich plentyn yn bwlïo plentyn arall, mae angen i chi siarad â’ch plentyn a rhoi cyfle iddo/iddi i ddweud wrthych beth sy’n digwydd. Mae’n bwysig eich bod yn esbonio eich bod yn dal i’w garu ef/charu hi, ond nad yw’r ymddygiad hwn yn dderbyniol.

Mae’n bosib bydd angen i chi gychwyn trwy edrych ar eich bywyd teuluol. Weithiau mae anawsterau yn y cartref (e.e. chwalfa’r teulu, cam-drin yn y cartref, dadlau) yn golygu ei bod hi’n fwy tebygol y bydd plentyn yn bwlïo plentyn arall. A ydi eich plentyn yn gwybod beth yw bwlïo a pha mor niweidiol mae’n medru bod i eraill? Os ydynt yn cyfaddef eu bod yn bwlïo plentyn arall, byddant angen eich cymorth i ddeall pam eu bod yn gwneud hyn a sut fedrant roi diwedd ar y bwlïo.

Mae plant yn bwlïo am lawer o resymau. Gallai fod oherwydd eu bod yn teimlo mewn perygl, a bod pigo ar blant eraill yn gwneud iddynt i deimlo’n fwy ‘poblogaidd’. Gallai fod oherwydd eu bod yn ddig ac wedi siomi ynghylch rhywbeth, felly maent yn beio rhywun arall. Gallai fod pwysau cyfoedion yn gwneud iddynt i fwlïo, er nad ydyn nhw eisiau gwneud. Neu, yn syml, gallai fod oherwydd nad ydynt yn deall canlyniadau eu hymddygiad. Beth bynnag y bo’r rheswm, mae’n bwysig eich bod yn ceisio darganfod pam eu bod yn ymddwyn yn y fath fodd. Yna, medrwch ddechrau helpu i newid eu hymddygiad.

Sicrhewch eich bod chi yn:

  • Cymryd bwlïo o ddifrif
  • Dysgu plant i barchu pawb
  • Modelu ymddygiad da
  • Cymryd diddordeb ym mywyd cymdeithasol eich plentyn
  • Cymell ymddygiad da

Gellir dod o hyd i wybodaeth bellach ar:

Yn ogystal, gwelwch ble fedraf i gael cymorth?