Canllawiau Arfer Da

Mae angen i’r holl waith a gynlluniwyd i atal a herio bwlïo i gael ei gyfarwyddo gan arfer da, sy’n seiliedig ar dystiolaeth. Mae ymchwil wedi canfod nifer o gynlluniau ataliol ac ymatebol a ellir eu defnyddio’n effeithiol i anghefnogi bwlïo a hyrwyddo perthynas gadarnhaol rhwng cyfoedion.

"Rydym ni angen ymagwedd gyson at daclu bwlïo, ble mae pawb yn gwybod beth yw bwlïo a sut i ymdrin ag ef.” Athro

"Mae angen i ni daclu bwlïo o bob ongl". Gweithiwr Ieuenctid